:.:مشاوران:.:

دکتر مهدی ابراهیمی

دکتر مهدی ابراهیمی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
مشاور دپارتمان مشاوره مدیریت

:.:کارشناسان:.:

نوید شریفی

نوید شریفی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

کارشناس دپارتمان مشاوره مدیریت

صدرا خلف

صدرا خلف

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

کارشناس دپارتمان مشاوره مدیریت

مهدیه پورقاسمی

مهدیه پورقاسمی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس امور مالی و اداری

سمانه قاسم زاده

سمانه قاسم زاده

کارشناس مدیریت آموزشی

:.:همکاران:.:

مهرناز دوستانی

مهرناز دوستانی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

کارشناس تولید محتوا

پژمان پیران کاشانی

پژمان پیران کاشانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدیریت سایت و کارشناس تولید محتوا

وحید آقابابایی

وحید آقابابایی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

 کارشناس تولید محتوا

میترا مهتری طاهری

میترا مهتری طاهری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

 کارشناس تولید محتوا

شکیبه شکیب

شکیبه شکیب

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس تولید محتوا

مائده منصوری حسن‌آبادی

مائده منصوری حسن‌آبادی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس تولید محتوا

محمدحسین گرام

محمدحسین گرام

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس تولید محتوا

فاطمه وحیدی

فاطمه وحیدی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس تولید محتوا

نگین پرورش

نگین پرورش

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس تولید محتوا